Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 80 εκατ. €

Ενίσχυση με τη μορφή κεφαλαίου για την τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης


Ποσά χρηματοδότησης:

 • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου.
 • έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων

Ποσοστό ενίσχυσης 100%

Δικαιούχοι:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, , φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, γεωπόνου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, καθηγητή ή δασκάλου, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, διακοσμητή, οικονομολόγου, προγραμματιστή, λογιστή, κοινωνιολόγου κ.α.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Για την κατηγορία Α, ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό  εισόδημα  ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ
 • Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
 • Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Λειτουργικά Έξοδα (Ενοίκιο, ΔΕΗ, κλπ)Αμοιβές Τρίτων(Λογιστές κλπ)Προβολή και ΔικτύωσηΑσφαλιστικές ΕισφορέςΚόστος ΜισθοδοσίαςΑποσβέσεις ΠαγίωνΑγορά Εξοπλισμού

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από  8.11.2017 έως και 13.12.2017

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000 €

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης : 25.000€ έως 400.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50%

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% και χρήση του Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (ESCROW Account)

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 24.250.000€

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης 


ΣΤΟΧΟΣ:

 • Η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσηςθα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες ενισχύσεις:

α) πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης(κατηγορία έρευνας: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) μελέτες σκοπιμότητας ενεργειών προβολής/διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα προβλέπονται σε όλες τις πράξεις,

β) προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ,

γ) συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων»

β) Επιχειρήσεις και 

γ) Φορείς Πολιτισμού(ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ») όπου θα αντιμετωπίζονται ως:

i) «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων» ή ως

ii) Επιχειρήσεις 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΟΓΙΣΜΟΣ

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Α΄ΣΧΗΜΑ

200.000 -400.000

Β΄ΣΧΗΜΑ

50.000 - 200.000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Εως 600.000

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Εως 1.000.000

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :

 

 • δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας  ( Πχ δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, ταξιδιών, δημοσιότητας. κλπ)
 • δραστηριότητες καινοτομίας  για ερευνητικούς φορείς και για ΜΜΕ( Πχ δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες,
 • συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις μόνο για ΜΜΕ

Υποχρεωτικές δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών των έργων ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 45-80% για πολύ μικρές / 35-75% για μικρές επιχειρήσεις και 25-65% για μεγάλες επιχειρήσεις ανάλογα με τη κατηγορία των δαπανών

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 19η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 20η Οκτωβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000€

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

Δημοσιεύθηκε το Νέο Πρόγραμμα που στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Γράφει ο Απόστολος Ελ.Χριστοδουλάκης

Σελίδα 9 από 14