Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

ΘΕΜΑ : ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.1.8 ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 85%

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 3.00.000€

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

ΣΤΟΧΟΙ:

·            Επενδύσεις επί του σκάφους

·            Ατομικός εξοπλισμός

Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών των ανωτέρω Πράξεων, είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες

Ενέργεια 1 : Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ενέργεια 2 : Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ενέργεια 3 : Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ενέργεια 4 : Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :

·         Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών

·         Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών

·         Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών

·         Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23-10-2015

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 30%-85%

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 14:00

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Θέμα : «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης : Έως 100.000€ Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης : 30 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών : ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

 

Γράφει ο Απόστολος Ελ.Χριστοδουλάκης


 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης

χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια / Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία / Φάρμακα.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από  8/1/2018

 

Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισµού και το αργότερο µέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) µηνών από την αρχική δηµοσίευσή της. Καθόλη την προαναφερόμενη περίοδο - και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιµου προϋπολογισµού - οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνη επενδυτικών προγραμμάτων Τσούκα Έφη 

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000 €

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης : 25.000€ έως 400.000 € Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης : 30 μήνες από την ημερομηνία απόφασης

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών : 7/11/2017 ( δημοσίευση πρόσκλησης )

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40%

 

 

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης

 Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης

Β. Επιχειρήσεις της κατηγορίας «Τουριστικά Καταλύματα σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) ισχύουν σωρευτικά :

 • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
 • Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του
 •  Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 •  Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 • Ξενοδοχεία με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλίνες (άνω των 50 κλινών η επένδυση γίνεται με ίδια κεφάλαια)
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων -Tουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 3 κατοικίες)
 • Camping – Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 κλειδιά και άνω) με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλίνες
 • Τουριστικά γραφεία
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου)
 • Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες (πχ τουριστική προβολή, ενημέρωση επισκεπτών, ξεναγοί)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (από την  ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και με διάρκεια έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης)

 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος- Μεταφορικά Μέσα
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας -Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού -Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από  18/12/2017 έως και 15/05/2018

     

 

     Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 3.100.000€

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης : έως 200.000€

Διάρκεια Υλοποίησης : 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης


Στόχοι:

·         Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ

·         Αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές

·         Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Όροι και Προϋποθέσεις

·         Υφιστάμενες επιχειρήσεις – να έχουν κλείσει 2 ετήσιες οικονομικές χρήσεις

·         Να διαθέτουν ΚΑΔ που θα ορίζει η πρόσκληση πριν την υποβολή της αίτησης

·         Να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

·         Να είναι επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας που θα επιδοτηθούν είναι:

·         Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, ξύλου

·         Κατασκευή επίπλων, οχημάτων , μηχανημάτων, μεταλλικών προϊόντων. κ.α

·         Κλωστοϋφαντουργία και  ένδυση

·         Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων – χημικών ουσιών

·         Κατασκευή κτιρίων- έργα πολιτών μηχανικών-  Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες

·         Διαφήμιση – έρευνα αγοράς

·         Δραστηριότητες προγραμματισμού -  υπηρεσιών πληροφορίας

·         Εκδόσεις – τηλεπικοινωνίες

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

·         Κτιριακά – Περιβάλλων χώρος - Μελέτες

·         Εξοπλισμός- Μηχανήματα

·          Άυλα στοιχεία Ενεργητικού

·         Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων - Προβολή –Δικτύωση

·         Λειτουργικές Δαπάνες – Μισθολογικό Κόστος – Εκπαίδευση προσωπικού

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης


1.    «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β΄ Κύκλος

 

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 140.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  15.000€  έως 350.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:  έως και 60%  εάν η επιχείρηση είναι εξαγωγική . Το γενικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 45%.

Η δράση, μέσω των χρηματοδοτικών κινήτρων, εστιάζει στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

 

2.    «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  25.000€  έως 400.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:  έως και 50% 

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι παρακάτω δραστηριότητες:

α) Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

δ) Τουριστικά γραφεία

ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

στ) Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού

 

3.    «Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 22.500.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  100.000€  έως 2.500.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:  50% 

Η δράση προβλέπει την ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές. Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν νέοι και υφιστάμενοι συνεργατικοί σχηματισμοί που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή /βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός)

Στις επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η δημιουργία κοινών υποδομών- κτιριακών και εξοπλισμού παραγωγής, τυποποίησης, ΕΤΑΚ, logistics, θερμοκοιτίδας από το Φορέα Κινητοποίησης, η ανάπτυξη και λειτουργία κοινών υπηρεσιών όπως προμηθειών, marketing, πωλήσεων, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΦΚ, η ενίσχυση δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του Συνεργατικού Συνεταιρισμού από το ΦΚ (δράσεις κατάρτισης, κ.α.).

 

4.     «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 35.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  15.000€  έως 60.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:  κατά μέσο όρο στο 65%

Αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Υπογραμμίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει στο παρελθόν να συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή να διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

 

5.    «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Πρακτικά δεν θα υπάρξει β' κύκλος αλλά θα αντικατασταθεί από νέα στοχευμένη δράση ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν προωθηθεί, η δράση δεν θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) όπως ο πρώτος κύκλος, αλλά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

6.     «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  250.000€  έως 2.500.000€ για διάστημα μέχρι 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» προβλέπει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα υλοποιηθούν για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δράση πρακτικά αφορά στη δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Με την εφαρμογή της δράσης, θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «Περιβάλλον», ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους εννέα εθνικούς στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΝΕΚ, αλλά παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων.

 

7.     «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)»

 

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Ποσοστό ενίσχυσης:  έως  50%

Η εν λόγω δράση, παρέχει χρηματοδοτικά κίνητρα για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) με άξονα τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

1. Την εξοικονόμηση ενέργειας

2. Την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία

3. Την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων

4. Και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

8.     Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 25.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Η δράση Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οπότε, οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).

Τα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να αφορούν σε:

- απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

- στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων

- κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

 

9.    Αναβάθμιση εταιρειών franchising

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 25.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  30.000€  έως 200.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:  έως 50%

Η δράση «Αναβάθμιση εταιρειών franchising» στοχεύει στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:

- Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)

- Μηχανήματα και εξοπλισμό

- Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

- Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

- Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)

- Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας

- Μεταφορικά μέσα.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σελίδα 8 από 14