Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης Μέτρο 4.1.20

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 4.1.20  ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 85%

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 3.000.000€

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

ΣΤΟΧΟΙ: 

 • Εξοπλισμός επί του σκάφους. 
 • Αλιευτικά εργαλεία.
 • Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης. 
 • Μελέτες

 

Στόχος των ενισχυόμενων δράσεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών των ανωτέρω Πράξεων είναι, να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες :

 

Ενέργεια 1 : Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.

Ενέργεια 2 : Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους. 

Ενέργεια 3 : Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.

Ενέργεια 4 : Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας. 

Ενέργεια 5 : Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.

Ενέργεια 6 : Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 • Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000€

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :

 • Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους
 • Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους
 • Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός
 • Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας
 • Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών

 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23-10-2015

 

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 30%-85%

 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.